Apbalvo Alūksnes novada pedagogus

Foto: Evija Aploka
Foto: Evija Aploka

Piektdien, 2.oktobrī jaunajā Alūksnes Kultūras centrā notika Skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums, kurā vairāki novada pedagogi saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumus.

Kā pilsētas informācijas portāls Aluksne24.lv uzzināja Alūksnes novada pašvaldībā, skolotāju profesijas svētku pasākumā piedalījās Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, deputātes Elita Laiva un Jana Zilkalne, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča un metodiķes. Svētkos Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā tika pasniegts divām novada skolotājām - Bejas pamatskolas sākumskolas skolotājai Lidijai Steberei un Ziemeru pamatskolas sākumskolas skolotājai un direktora pienākumu izpildītājai Elvīrai Aizupei.

Ar Lidijas Steberes iniciatīvu Bejas pamatskola iesaistījusies "Mammadaba" programmā un atjaunojusi Bejas 196.mazpulku, skolotāja aktīvi darbojas skolas Eko padomē, ar vecāko klašu audzēkņiem apgūst Starptautisko Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmu AWARD.

Elvīra Aizupe darbā sevi parādījusi kā radošu, aktīvu un izdomas bagātu personību.  Racionāli plānojot skolas budžetu, šajā mācību gadā izremontētas vairākas klašu telpas, iegādāts inventārs. Iestādes vadītāja rosina kolēģus iesaistīties projektu rakstīšanā un šādā veidā šogad realizēts projekts par brīvdabas estrādes celtniecību pie skolas. Lai labiekārtotu skolu un uzlabotu tās vidi, viņa piesaistījusi sponsorus.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu bērnu un jauniešu dejas mākslas attīstībā saņēma Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja Daiga Ozoliņa, kura centrā strādā no 2002. gada. Viņas vadītais deju kolektīvs "Enku – drenku" šo gadu laikā izaudzis par daudzskaitlīgu dejotāju pulku. Jauniešu centrs ir gandarīts par pedagoģes mērķtiecīgo darbu, neatlaidību un mīlestību pret latviešu tautas dejām, ko viņa nodod saviem audzēkņiem. Apbrīnojama ir pedagoģes prasme strādāt un motivēt dažāda vecuma audzēkņus, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolas vecumam.

Svētku pasākumā tika pasniegti vairāki Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumi. Pašvaldības Atzinību par ilggadīgu, profesionālu un radošu darbu saņēma Ziemeru pamatskolas skolotāja Selga Mintāle. Viņu kolēģi vērtēt kā ļoti godprātīgu, atbildīgu un strādīgu skolotāju. S. Mintāle darbam izglītības sistēmā veltījusi vairāk nekā 30 gadus.

Jau tradicionāli Skolotāju dienai veltītajā pasākumā Alūksnes novada pašvaldība kopā ar naudas balvu 400 eiro apmērā saņēma trīs novada pedagoģes. Nominācijā par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem šis novada augstākais apbalvojums izglītības darbiniekiem tika piešķirts Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājai Dainai Černomirdinai. Viņas audzēkņi centralizētajos eksāmenos latviešu valodā sasnieguši augstāku rādītāju par vidējo valstī un latviešu valodas olimpiādē kā novada, tā valsts līmenī ieguvuši  godalgotas vietas.

Nominācijā par inovācijām izglītības procesā "Pagodinājumu izglītībā" saņēma Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" skolotāja Agita Pakalniete. Viņa iestādi iesaistījusi latviskās programmas aprobācijas procesā un tajā izveidojusi bērnu folkloras kopu "Rakstu raksti". Pakalniete iesaistījusies darba grupā par latviskās kultūras ieviešanu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo apmācības skolai procesā un ir līdzautore kustības par latvisku kultūru izglītībā izdevumam "Latviska ābece".

Savukārt nominācijā par radošumu un sasniegumiem interešu izglītībā apbalvojumu "Pagodinājums izglītībā" saņēma Malienas pamatskolas skolotāja Gunta Vancāne. Viņas audzēkņi ar augstiem sasniegumiem piedalījušies skatuves runas konkursā gan Alūksnes un Apes novadu, gan reģiona un arī valsts mēroga kārtā, izcīnītas godalgotas vietas arī teātra mazo formu konkursā Alūksnes un Apes novadu un reģiona kārtās.

Skolotāju dienas pasākumā pateicības vārdi, ziedi un aplausi tika veltīti arī visiem tiem Alūksnes novada pedagogiem, kuri šovasar uz Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem aizveda plašu skolēnu kolektīvu skaitu.

FOTO: Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu "Pagodinājums izglītībā" šogad saņēma trīs novada skolu pedagoģes - Daina Černomirdina (no kreisās), Agita Pakalniete un Gunta Vancāne